Yönetmelik

Yönetmelik

4 Mart 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27511
YÖNETMELİK
Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BALKAN VE KARADENİZ ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Balkanlar ve Karadenizin çevresindeki ülkeler hakkında araştırma faaliyetlerini desteklemek,
b) Yayın ve toplantılar aracılığıyla bu araştırma çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda duyurulmasına yardımcı olmak,
c) Balkanlar ve Karadeniz konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak ya da yaptırmak,
b) Seminer, konferans ve sempozyum etkinlikleri düzenlemek,
c) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek,
ç) Eğitim programları yapmak,
d) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Yönetim Kurulunun Danışma Kuruluna sunacağı raporları hazırlamak,
g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği, Merkezde görevli altı aday arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,
c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlük tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

15 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29356

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BALKAN VE KARADENİZ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2010

27511